top of page

sche​dule

AUG 20th - Hanyu/ Saitama

SEP 3rd - Shinagawa/ Tokyo

SEP 16th - Takasaki/ Gunma

bottom of page